2018年1月8日 星期一

寫給奴隸子(24)/寫hō͘奴隸á kiáⁿ (24)

文、圖:Tek-hoa Tan(台北共學平日四團領隊)


自lí出世到taⁿ, lán厝to lóng講母語, goán無想beh hō͘ lí siuⁿ早o̍h ē-hiáu華語, goán無beh kā lí教華語, m̄-koh goán mā bē hō͘ lí認為goán排斥lí o̍h華語.

Lí ta̍uh-ta̍uh-á tōa-hàn, 有 1 tīn固定ê gín-á伴了後, ùi「聽無」, 到半ioh半理解, lí ê華語jú o̍h jú chē, 互相講無kāng款ê話oa-nā théng好溝通, bē因為使用ê話語無kâng choaⁿ-á互相排斥. Chit-chām-á來, lín gín-á伴若聽無góa teh講siáⁿ, lí koh ē替我做翻譯, tńg換做華語講hō͘ in了解.

Goán ǹg望lí母語講hō͘ tiâu, mài siuⁿ緊接觸tio̍h華語. 自lí出世, goán tī厝--nih不時ē pàng音樂來聽, 日語歌, 英語歌, 台灣原住民各族ê歌iah是客語歌goán lóng ē pàng, m̄-koh罕得pàng台語歌kap華語歌hō͘ lí聽, ǹg望lí自sè-hàn tō慣勢聽tio̍h無kāng款ê話語, tōa-hàn了後tú--tio̍h, 聽--tio̍h, 心內bē排斥. 有1-chām-á lí beh khùn ê時, siōng愛聽--ê tō是Hak-fa反水庫hit tè CD, chit-chām-á lí khah chia̍p聽--ê是ma-ma o̍h日語ê CD.

Chún是母語Hō-ló話, mā m̄是ka-nā 1種, ma-ma講ê南部腔, góa ê北部腔, koh thàu-lām góa tī-beh bē記tit ê海口腔, ta̍k不時用無kâng ê腔口kā lí亂. Che oan-nā是為tio̍h hō͘ lí理解, pêⁿ-pêⁿ是lí ê母語, iáu是有chiâⁿ chē無kâng ê腔口.

到kah lí koh-khah tōa-hàn, tòe goán sì-kè走ê機會mā jú來jú chiap. Khah早lí真愛tòe ma-ma去菜市á, se̍k-sāi hiah-ê a-sàng a-chím, mā不時聽ma-ma kap in話--kúi-句-a, lí tòe góa行, 樓kha piàⁿ-sàu ê a-ḿ kap a姨, lán chit庄e-pō͘時á óa chòe-hóe khai-káng ê a-sáng, copy店a伯, ō͘-tō͘-bái店a叔, 麵taⁿ-á kap thih頭店a姨, 豆花a伯iah是臭油棧teh話lán在地kó͘ ê伯公kap a伯, lí ê生活--nih chhiâng-chāi ē kap lán身軀邊真chē無kāng生活經驗ê人chih接, lí jú來jú sim-sek, jú來jú愛tòe.

留tiàm在地ê時間有夠長, 步調ē-tàng pàng hō͘慢, lán chiah ē感受tio̍h lán身軀邊hiah-nī chē kap lán無kāng款ê人in teh想siáⁿ, teh chhòng siáⁿ.

Chiah--ê lóng ká-ná是為tio̍h hō͘ lí了解, tú tio̍h kap lán無kāng款ê人ê時, tō chún是立場hām想法kap lán jōa-nī-á無kâng iah是 反對lán觀點ê人, lán 心內bē先beh去排斥, 恥笑, 驚惶iah是 攻擊, 顛倒頭, lán ē想beh去理解, 尊重kap感受!


* * * * * *

自你出生到現在,我們家就都講母語,我們不想讓你太早學會華語,我們沒有教你華語,但我們也不會你認為我們排斥你學華語。

你慢慢長大,有了一群固定的囡仔伴後,從「聽不懂」,到半猜半理解,你的華語愈學愈多,互相說不一樣的話一樣能夠溝通,不會因為使用的語言不同而互相排斥。這陣子你的囡仔伴聽不懂我在講什麼時,你還能替我做翻譯,轉換成華語講給他們了解。

我們希望你母語能夠釘根,不要太早接觸到華語。你出生後,我們在家裡常會放音樂聽,日語歌、英語歌、台灣原住民各族的歌或是客語歌我們都會放,但罕得放台語歌和華語歌給你你聽,希望你從小就習慣聽到不同的語言,長大後遇到了、聽到了,心內不會排斥。有一陣子你睡前最愛聽的就是客語反水庫那塊CD,這陣子你睡前常拿媽媽學日語的CD聽。

即使母語是Holo話,也不是只有一種,媽媽說的南部腔,我的北部腔,還有我快忘記的海口腔,不時用不同的腔調故意擾亂你。這也是為了讓你理解,一樣是你的母語,仍然有很不同的腔口。

到了你更大一點,跟著我到處跑的機會也愈來愈多。以前你很喜歡跟著媽媽去菜市仔,熟識那些阿桑阿嬸,也不時聽著媽媽跟他們講幾句,你跟著我走,樓下清潔的阿姆和阿姨、我們這庄下午聚在一起開講的阿桑、影印店阿伯、機車行阿叔、麵攤仔和理髮店的阿姨,豆花阿伯或是臭油棧說我們在地故事的伯公阿伯,你的生活裡常常能和我們身邊很多不同生活經驗的人接觸,你愈來愈有興趣,愈來愈愛跟。

留在在地的時間夠長,步調才能夠放慢,我們才能夠感受到我們身邊那麼多和我們不一樣的人他們在想什麼、在做什麼。

這些都只是為了讓你了解,遇到和我們不一樣的人的時候,即使是立場與想法和我們多麼不同或是反對我們觀點的人,我們會先想要去理解、尊重和感受,而不是排斥、恥笑、驚惶或是 感受到威脅趕快要攻擊回去!!【延伸閱讀】

2017年10月19日,Polian Ong,請問你ê名
2017年4月18日,Tek-hoa Tan,我們的自學生活
2016年12月21日,Tek-hoa Tan,二十年的時間變了多少
2016年11月9日,Tek-hoa Tan,寫給奴隸子(22)

沒有留言:

張貼留言